// história

Cieľom každého investora je v čo najkratšej dobe realizovať svoj investičný zámer, pri zachovaní pomeru troch základných parametrov – CENA / ČAS / KVALITA.

Naše skúsenosti potvrdzujú, že získaním kolaudačného rozhodnutia spravidla len začína „zápas“ investora o čo najrýchlejšie rozbehnutie výroby. Súčasťou tohto procesu je aj inštalácia výrobnej technológie a jej bezpečné uvedenie do prevádzky, v súlade s európskou i lokálnou legislatívou a platnými technickými a prevádzkovými normami.

Vstup Slovenskej republiky do spoločenstva krajín Európskej únie vyvolal potrebu aproximácie národných legislatívnych noriem, vrátane tých ktoré sa vzťahujú na technológie. Dynamika s akou vstupujú moderné technológie do nášho života je nevídaná. Je to dôsledok globalizácie, hlavne zrýchlenia a zjednodušenia komunikácie, vďaka zavádzaniu pokročilých informačných technológií, sprístupňujúcich nové vedomosti v každom odbore ľudskej činnosti „virtuálne ihneď“. Tým samozrejme vzrastá aj potreba dbať aby zavádzané technológie fungovali bezpečne a spoľahlivo.

PDS - Project Development Slovakia, s.r.o.

// súčasnosť

Spoločnosť PDS sa od svojho vzniku zaoberá technológiami, nielen tými, ktoré „oživujú“ stavby a umožňujú investorom ich riadne a plnohodnotné využívanie napr.: vykurovanie, elektroinštalácia, vzduchotechnika, zdravotechnika, meranie a regulácia, …ale aj výrobnými a prevádzkovými technológiami, ktoré predstavujú „CORE BUSINESS“ pre každého investora individuálne.

Konsolidácia výrobno-technologického parku zahŕňa úpravu technológie, vypracovanie technickej a prevádzkovej dokumentácie a vytvorenie prevádzkových a údržbových rutín, zaisťujúcich bezpečnosť, vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a efektívne dosahovanie plánovanej produkcie.

PDS - Project Development Slovakia, s.r.o.

// ponuka služieb

V našej marketingovej stratégii firmy ide o tzv. „CELKOVÝ PRODUKT“, teda všestrannú starostlivosť o investora, zameranú na presadenie jeho investičného zámeru vo všetkých fázach životného cyklu jeho projektu.

pds.sk - PROJECT DEVELOPMENT SLOVAKIA
Služby pri navrhovaní, inštaláciách a prevádzke technického zariadenia budov.
Zaistenie vypracovania technologického projektu, vrátane potrebných inžinierskych činností na získanie povolenia.
Relokačný manažment pri premiestňovaní výrobnej technológie zo zahraničia na územie SR alebo vrámci SR.
Inštaláciu a úpravu výrobnej technológie, vrátane prípojok médií (elektrika, stlačený vzduch, voda, plyn, chladenie).
Prípravu (vypracovanie) prevádzkovo-technickej dokumentácie potrebnej na posúdenie strojov a zariadení pred ich uvedením do prevádzky tzv.“oprávnenou osobou“.
Systémovú integráciu výrobno-technologických zariadení, vrátane návrhu a vytvorenia vlastného informačného systému na kontrolu prevádzky a výroby „ON-LINE-IS“.
PDS - Project Development Slovakia, s.r.o.

// referencie

MTA Slovakia s.r.o., Horné Ozorovce

Komplexný projektový manažment od projektovej dokumentácie po uvedenie do prevádzky dusíkového hospodárstva na zaistenie výroby v rámci EPA zóny.

Adient Slovakia s.r.o., Lučenec

Návod na použitie k novej linke OHM určenej na poloautomatickú aplikáciu (lepenie) vyhrievacích segmentov na penové diely autosedačiek.

Adient Slovakia s.r.o., Lučenec

Zmenová technická dokumentácia k linke RTK3 určenej na výrobu veľkých polyuretánových penových dielov autosedačiek pred jej opakovaným posúdením oprávnenou osobou v prevádzke.

MASTR s. r. o.

Vypracovanie návodu na použitie k Lisovaciemu zariadeniu HLM12 na lisovanie flísových dielov za tepla pre Adient Slovakia s.r.o., Lučenec.

Kúpele BRUSNO

Vypracovanie návodu na použitie k bazénovej technológii inštalovanej v kúpeľnom dome Poľana v kúpeľoch BRUSNO. Manuál slúži na zaistenie nepretržitej prevádzky bazénov inštalovaných na úrovni 4.podzemného podlažia (PP): sedacieho, viacúčelového a detského a bazénov v časti wellness: oddychového, whirpool a ochladzovacieho. 

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Vypracovanie Návodu na použitie pre automatizovanú Linku na kalibráciu betónových tvárnic. Linka je určená na jednorozmerovú unifikáciu polotovaru, betónových blokov (plotových tvárnic), ktoré sú určené na ďalšie opracovanie, pred ich expedíciou koncovým zákazníkom. Ide o operáciu určenú na frézovanie jednej zo strán štvorbokých betónových blokov s relatívne vysokou mierou presnosti, čo vytvorí veľmi dobré predpoklady pre zrýchlenie ďalšieho opracovania a tiež precíznu manipuláciu robotizovaným dopravným systémom v tomto procese.

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Vypracovanie Návodu na použitie pre Linku Softantiko určenú na povrchovú úpravu polotovaru, betónových blokov (plotových tvárnic), ktoré nájdu svoje komerčné uplatnenie v záhradnej architektúre a stavebníctve.

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Vypracovanie Návodu na použitie pre automatizovanú Štiepaciu linku, ktorá slúži na delenie blokov betónových tvárnic pre komerčné použitie v stavebníctve a záhradnej architektúre. Je určená na opracovanie betónových tvárnic a dizajnovú povrchovú úpravu spoločnosti City Stone Design s.r.o., IN VEST v Trnovci nad Váhom, okres Šaľa. Linka má Integrovaný automatizovaný systém medzioperačnej dopravy a manipulácie s tvárnicami pomocou dvoch robotov KAWASAKI PA700 L.

TIMM SLOVAKIA, s.r.o.

Vypracovanie návodov na použitie pre Vákuovú sušičku Vacuum Klin FZ-13DT, účelovo zostavené technologické zariadenie, v ktorom prebieha v niekoľkých cykloch, proces sušenia lán (laná, pramene, šnúrky, vlákna pre lodný a rybársky priemysel) navinutých v cievkach, a to v podmienkach pri podtlaku a zvýšenej teploty.

Adient Slovakia s.r.o., Lučenec

Vypracovanie návodov na použitie pre niekoľko samostatných strojových zariadení v rámci oddelenie “PORSCHE” ako napr.: Aplikačný lis TEM 10 určený na tlakovú aplikáciu peny na poťah autosedačky s medzivrstvou pojiva (lepidla), Lisovacie zariadenie AL 02 na aplikáciu predhriatých plastových klipov na jadro chrbtovej opierky autosedačky PORSCHE účinkom tlakovej sily pneumatických aplikačných valcov, Lisovacie zariadenie (aplikačný lis) na bodové tepelné nitovanie zadných vreciek na chrbtové diely autosedačiek PORSCHE plastovými nitmi a pod.

Adient Slovakia s.r.o., Lučenec

V rámci samostatného výrobného oddelenia – vypracovanie návodov na použitie pre sériu niekoľkých lisovacích zariadení na formovanie málorozmerových flísových dielov autosedačiek za tepla účinkom tlakovej sily lisu do požadovaného 3D tvaru.

INTAS s.r.o.

Komplexný manažment inštalácie technologickej linky na inovatívnu výrobu omietkových zmesí zahraničným dodávateľom až po uvedenie do prevádzky.

VVE, s.r.o., Dubnica nad Váhom

Vypracovanie dokumentácie pre lakovaciu kabínu PAINT určenú na realizovanie povrchových úprav (striekanie, lakovanie, sušenie, farbenie).

SOMPRA, s.r.o., Púchov

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu ku Kombinovanej striekacej a sušiacej kabíne IRYD PR.

Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu odlievacieho pracoviska č. 20 OMS 2350 s integrovaným apretačným pracoviskom.

Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu integrovaného pracoviska liatia OMS 2350.

Johnson Controls Lučenec, s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie pre AQ robot na automatické nanášanie prípravku proti vŕzganiu.

Johnson Controls Lucenec, s.r.o.

Spracovanie Návodu na obsluhu a údržbu linky na nanášanie lepidla.

Johnson Controls Lučenec, s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie pre vypeňovaciu linku RTK1 na výrobu sedadiel a chrbtových opierok.

Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie pre výrobnú linku DESMA 1 určenú na výrobu pracovnej obuvi.

ZTS Kabel, s.r.o., Dubnica nad Váhom

Vypracovanie dokumentácie pre vulkanizačnú linku ROYLE na výrobu izolácie na elektrické káble rôznych dimenzií a druhov na báze gumových (kaučukových) zmesí.

MTA SLOVAKIA s.r.o.

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre ultrazvukovú čističku s obslužným zariadením..

TIMM SLOVAKIA, s.r.o., Nozdrkovce

Vypracovanie dokumentácie pre univerzálny testovací stroj KSTH-300 HS na testovanie lán vyrobených v závode.

Elastomer Solutions, s.r.o.

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre sústruh Commodor 75 .

Elastomer Solutions, s.r.o.

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre frézu MAHO MH800.

Adient Slovakia s.r.o. odštepný závod Lučenec

Vypracovanie dokumentácie k Batch Blending zariadeniu pred jeho uvedením do prevádzky.

Kümpers Textil Slovensko s.r.o.

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre Tkací stav LAKSHMI RÜTI C 1000.

Hyza a.s., Topoľčany

Asistencia a konzultácia v období inštalácie linky a príprava návodu na použitie k linke na rozrábanie hydiny.

ŠTEKEL s.r.o.

Vypracovanie Návodu na obsluhu a údržbu pre zariadenie na zabrusovanie vyhadzovačov výliskov VEC 600G.

IN VEST s.r.o.

Spracovanie manuálu na obsluhu a údržbu pre výrobnú linku na opracovanie betónových tvárnic pre spoločnosti CITY STONE DESIGN s.r.o. Šaľa, dcérsku spoločnosť IN VEST s.r.o.

GROB-WERKE GmbH & Co. KG, Mindelheim, Germany, Sub-contractor for KIA Motors Slovakia, s.r.o.

Komplexný manažment procesu posudzovania výrobnej linky GM4876.

Adient Slovakia s.r.o. odštepný závod Lučenec

Aktualizácia návodu na obsluhu a údržbu linky RTK 3 na výrobu PUR jadier autosedačiek.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Manuál na obsluhu a údržbu obrábacieho centra

FELSS ROTAFORM s.r.o., Ilava

Projektový manažment pri posudzovaní linky na výrobu komponentov pre automobilový priemysel, pred jej uvedením do prevádzky.

Hyza a.s., Topoľčany

Vypracovanie dokumentácie k linke na rozrábanie hydiny.

Renviro s.r.o., Bratislava, prevádzka Nitra

Preklad a vypracovanie dokumentácie pre výrobnú linku na spracovanie plastových odpadov z PET fliaš.

Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

Manuál na obsluhu a údržbu integrovaného pracoviska liatia

Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie pre stroj MATSUYA MGE F14 na pletenie pracovných rukavíc.

Nemak Slovakia s.r.o.

Technologický projekt 4 – stavebné úpravy haly zlievarne pre inštaláciu odlievacej linky Rotacast 2

Johnson Controls Lučenec, s.r.o.

Návod na obsluhu a údržbu „Linka na výrobu hlavových opierok PIP1“.

Sompra, s.r.o.

Návod na obsluhu a údržbu pre „Kabína YOKI STAR YS-30“ na lakovanie, vetranie, sušenie a následné ochladzovanie striekaných povrchov, Púchov

Adient Slovakia s.r.o. odštepný závod Lučenec

Vypracovanie dokumentácie pre linku na výrobu hlavových opierok PIP.

SEPS, a.s., servis potrubných systémov, Bratislava

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre hydraulické uzatváracie zariadenie spodných bodov produktovodov UNOP 700 počas opravy.

Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie pre ustaľovaciu komoru TS 14, ktorá slúži pri výrobe ochrannej pracovnej obuvi ako žehliaci a stabilizačný tunel na teplotnú stabilizáciu zvrškov pracovnej obuvi.

Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie pre výrobné linky SHOEI a SOTEX určené na výrobu pracovných rukavíc s PVC povrstvovaním.

AIR TECHNIC, s.r.o.

BIOELEKTRÁREŇ – Elektroenergetické zariadenie na zhodnocovanie biomasy pyrolytickým spaľovaním s kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla, Handlová

Johnson Controls Lučenec, s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie pre Linku RTK3 na výrobu polyuretánových jadier autosedačiek, na jej posúdenie, pred uvedením do prevádzky.

Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie pre štiepací stroj FORTUNA 470E určený na výrobu ochrannej obuvi.

Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie pre výrobnú linku CLEAR WAYS, určenú na výrobu ochranných štítov.

MAPO, s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie na posúdenie strojných zariadení pred ich uvedením do prevádzky v spoločnosti MAPO, s.r.o. Partizánske

Honeywell Safety Products Partizanske s.r.o.

Vypracovanie dokumentácie pre výrobnú linku DESMA 5 určenú na výrobu pracovnej obuvi.

IN VEST s.r.o.

Spracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre výrobnú linku štiepania a povrchovej úpravy betónových tvárnic pre spoločnosti CITY STONE DESIGN s.r.o. Šaľa, dcérsku spoločnosť IN VEST s.r.o.

KIA Motors Slovakia, s.r.o.

Príprava obrábacích centier GROB na posudzovanie oprávnenou osobou pred uvedením do prevádzky

Nemak Slovakia s.r.o.

Projekt prístavby novej výrobnej haly, Technologické projekty TP2, TP3 a TP4, príprava výrobných liniek na posudzovanie

FAGOR Slovensko, s.r.o.

Príprava dokumentácie na posudzovanie výrobných zariadení pred ich uvedením do prevádzky

Adient Slovakia s.r.o. odštepný závod Lučenec

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre voskovaciu stanicu.

Adient Slovakia s.r.o. odštepný závod Lučenec

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu montážnej stanice TOYOTA 160B.

Swedwood Slovakia s.r.o.

Úprava a dokumentácia píly spoločnosti Swedwood v Krásne nad Kysucou

IMC Slovakia s.r.o.

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre peletovací stroj KOMPAKT.

IMC Slovakia s.r.o.

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre elektrickú kolobežku CityWiel.

MAHLE GmbH

Úprava a dokumentácia výrobných zariadení pred ich posudzovaním oprávnenou osobou

IMC Slovakia s.r.o.

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre akumulátorový fúrik Smartwiel.

VÁHOSTAV SK ,a.s.

Príprava zavážacieho mosta spoločnosti VÁHOSTAV SK ,a.s. pred jeho uvedením do prevádzky

CITY STONE DESIGN s.r.o.

Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu pre linku SOFTANTIKO, automatizovanú linku na antikovanie beonových tvárnic.

Hyza a.s., Topoľčany

Vypracovanie Návodu na obsluhu a údržbu k linke na porážanie živej hydiny, pitvanie, šklbanie a kafiléria.

MTA Slovakia, s.r.o.

Príprava výrobnej haly MTA Slovakia, s.r.o. na posúdenie pred uvedením do prevádzky

Mobis Europe RDC

Príprava dokumentácie pre halu na povrchovú úpravu elektrodispozičným nanášaním pred jej uvedením do prevádzky pre firmu Mobis Europe RDC

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Inštalácia potrubných rozvodov v hale spoločnosti Vaillant

Bellandi Slovensko, s.r.o.

Relokácia a Implementácia zahran. textinej výrobnej technológie na Slovensko

Zobrazené všetko
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie